Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(10/04/2017)