Αντιδήμαρχοι

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ -
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ του Γεωργίου  

  Αποτέλεσμα εικόνας για δημήτρης φιλιππάτος

     ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

Α.

 1.  Το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση υποδομών όπως έργων οδοποιϊας και συστημάτων άρδευσης.

 2. Την κατασκευή και συντήρηση χώρων υγρών καυσίμων.

 3.  Την ευθύνη εκτέλεσης όλων των έργων και εργασιών του Δήμου.

 4. Την ευθύνη της οργάνωσης – προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης όλου του τροχαίου υλικού του Δήμου.
 5. Τον εξηλεκτρισμό, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων   ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
 6. Την μέριμνα για τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
 7. Tην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
 8. Την εκτέλεση - επίβλεψη έργων πρασίνου και συντήρησης καλλωπιστικών χώρων πρασίνου.
 9. Την Παιδεία (Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης), τον συντονισμό και επίβλεψη του προγράμματος «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», καθώς και για  τα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή   Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αιγιαλείας».
 10. Την Πολιτική Ισότητας των Φύλλων.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται στην περιοχή ευθύνης και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους γεωγραφικούς Αντιδημάρχους στην περιοχή ευθύνης τους.

Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητας των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που έχουν τοπικό Αντιδήμαρχο.

Β.

 1. Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών.

 2.  Την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικήςκαι πολεοδομικής ανάπτυξης.

 Γ.

 1. Την διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του Δημότη.

 2. Την διεκπεραίωση – ιεράρχηση – προώθηση – εισήγηση - παρακολούθηση αιτημάτων Δημοτών.

 3. Την λειτουργία της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου, σε συνεργασία με τους Προέδρους – Εκπροσώπους της Δημοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων αυτής.

 4. Την επεξεργασία – εισήγηση θεμάτων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 5. Την συνεργασία με Δημόσιο και φορείς και την υπογραφή εγγράφων επί θεμάτων Εθνικών οδικών αξόνων.

 6. Την ευθύνη δημοσίευσης όλων των διακηρύξεων του Δήμου.

 7. Την ευθύνη διαχείρισης του εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου.

 8. Την αξιοποίηση – διαχείριση της Δημόσιας και Δημοτικής περιουσίας και την εποπτεία των κληροδοτημάτων.

 9. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του κ. Δημάρχου όσο και του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Θ. Χριστόπουλου.

 10. Την υπογραφή εγγράφων γραφείου Μητρώου Αρρένων, Δημοτολογίου, εκλογικών και στρατολογικών πινάκων.

 11. Τα τεχνικά θέματα και την παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων στη Δημοτική Ενότητα Διακοπτού.

 12. Τις Δημοτικές Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.

 13. Τον έλεγχο του Κ.Ε.Π. Διακοπτού.

 14. Τα θέματα καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού και την αποκομιδή αδρανών υλικών από αυτή.

 15. Τα θέματα πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.

 16. Τη λειτουργία της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού και των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού σε συνεργασία με τους Προέδρους - Εκπροσώπους αυτών.

 17. Σε θέματα Πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού

       Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται στην περιοχή ευθύνης και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους γεωγραφικούς Αντιδημάρχους στην περιοχή ευθύνης τους.

        Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητάς του,καθώς και για την επικύρωση εγγράφων.

Ο εν λόγω αντιδήμαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  

      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  του Ιωάννη 

 

 

     ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Την επίβλεψη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 2. Την ευθύνη της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων όλου του Δήμου Αιγιαλείας.

 3. Την επίβλεψη και εποπτεία τμήματος Προμηθειών – Δημοπρασιών.

 4. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του κ. Δημάρχου όσο και των Αντιδημάρχων κ.κ. Βασιλείου Θ. Χριστόπουλου & Δημητρίου Φιλιππάτου.

         Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους γεωγραφικούς Αντιδημάρχους στην περιοχή ευθύνης τους.

        Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητας των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που έχουν τοπικό Αντιδήμαρχο.

        Ο εν λόγω Αντιδήμαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

 

    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του Θεοφάνους 

 

  

  ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Την ευθύνη προγραμματισμού όλων των έργων του Δήμου.

 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου Αιγιαλείας στο Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού.

 3. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

 4. Την αποκλειστική διαχείριση όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στο πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης. Την προώθηση και τον συντονισμό υλοποίησης προγραμμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.

 5. Την  κατάρτιση Στρατηγικού μακρόπνοου σχεδιασμού και Ετήσιου Προγράμματος δράσης και Τεχνικού Προγράμματος.

 6. Την  δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών-εξυπηρέτησης του δήμου για τους πολίτες. Τον προγραμματισμό σεμιναρίων ή επιμορφωτικών ημερίδων σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, ΕΕΤΑ ή άλλους φορείς για τους υπαλλήλους του Δήμου.

 7. Την  Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμό του Τμήματος Προγραμματισμού, οργάνωσης, τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θέματα διαφάνειας, στρατηγικής και προμήθειας και μελετών ΤΠΕ και διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ. Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.

 8. Την προστασία των ακτών από τη διάβρωση από τα θαλάσσια ύδατα, καθώς και την εκπόνηση μελετών και παρακολούθηση των έργων για την αποκατάστασή τους.

 9. Την παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές –Καθαρές Θάλασσες  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής και την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών.

 10. Την εποπτεία του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και την διαχείριση βοσκοτόπων και κτηνοτροφίας.

 11. Την ανάπτυξη και δημιουργία & διαχείριση κατασκηνώσεων.

 12. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος του κ. Δημάρχου και των Αντιδημάρχων κ.κ. Περικλή Παπαγιαννακόπουλου και Δημητρίου Φιλιππάτου.

 13.  Την εποπτεία για την προέγκριση και έκδοση αδειών ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων – επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία, επιβολή και εφαρμογή κυρώσεων για παραβάσεις, για την έκδοση αδειών λειτουργίας και παράτασης ωραρίου Μουσικών Οργάνων, την έκδοση αδειών Θεάτρων- Κινηματο-Κινηματογράφων, INTERNET, κλπ. αδειών καταστημάτων & επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 14. Την κοινωνική Μέριμνα, την Κοινωνική Προστασία και την επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ., πολιτιστικών – αθλητικών συλλόγων, καθώς και την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 1. Την προστασία και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

      Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Αντιδημάρχους στην περιοχή ευθύνης τους.

       Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητας των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που έχουν τοπικό Αντιδήμαρχο.

     
 

    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΓΙΕΙΡΑΣ-ΑΚΡΑΤΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΒΑΣ του Παύλου         

 

    ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Τα τεχνικά θέματα και την παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων στις  Δημοτικές Ενότητες Αιγείρας – Ακράτας.

 2. Τις Δημοτικές υπηρεσίες δημοτικών ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας.

 3. Τον έλεγχο των  Κ.Ε.Π. Αιγείρας – Ακράτας.

 4. Τα θέματα καθαριότητας των δημοτικών ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας.

 5. Τα θέματα  πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής των δημοτικών  ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας.

 6. Την λειτουργία των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρας-Ακράτας σε συνεργασία με τους Προέδρους - Εκπροσώπους αυτών.

 

Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται στην περιοχή ευθύνης και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους θεματικούς Αντιδημάρχους.

Ορίζεται ως αναπληρωτής του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου για χρονικό διάστημα από 6-2-2019 έως και 31-8-2019 (λήξη θητείας Αντιδημάρχων).  Σε περίπτωση απουσίας του παραπάνω Αντιδημάρχου θα αναπληρώνεται από τον επίσης Αντιδήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Φιλιππάτο του Γεωργίου

 

Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητάς του, καθώς και για την επικύρωση εγγράφων.

 

    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΕΡΙΝΕΟΥ

 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου

 

  

  ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :
 1. Τα τεχνικά θέματα και την παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων στις Δημοτικές Ενότητες Συμπολιτείας και Ερινεού.

 2. Τις Δημοτικές υπηρεσίες δημοτικών ενοτήτων Συμπολιτείας - Ερινεού.

 3. Τον έλεγχο των Κ.Ε.Π. Συμπολιτείας - Ερινεού.

 4. Τα θέματα καθαριότητας των δημοτικών ενοτήτων Συμπολιτείας – Ερινεού και την αποκομιδή αδρανών υλικών από αυτές.

 5. Τα θέματα  Άρδευσης των δημοτικών ενοτήτων Συμπολιτείας - Ερινεού.

 6. Τα θέματα πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής των δημοτικών ενοτήτων Συμπολιτείας - Ερινεού.

 7. Την λειτουργία των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Συμπολιτείας - Ερινεού σε συνεργασία με τους Προέδρους-Εκπροσώπους αυτών.

   Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται στην περιοχή ευθύνης και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους θεματικούς Αντιδημάρχους.

    Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητάς του, καθώς και για την επικύρωση εγγράφων.

   

     Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο κ. Δήμαρχος.