Αντιδήμαρχοι

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΥΧΡΑΜΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα των Μελετών, Επίβλεψη Έργων, Εκτέλεση Έργων, Κτιριακών, Υπαίθριων Χώρων, Ηλεκτροφωτισμού, Υποδομών Οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, κ.λπ.
 2. Τον εξηλεκτρισμό, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
 3. Την κατάρτιση Στρατηγικού μακρόπνοου σχεδιασμού και Ετήσιου Προγράμματος δράσης και Τεχνικού Προγράμματος.
 4. Την ευθύνη της οργάνωσης - προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης του τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
 5. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
 6. Την Πολιτική Ισότητας των Φύλλων.
 7. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος του κ. Δημάρχου.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Την ευθύνη, το συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.
 4. Την υπογραφή εγγράφων γραφείου Μητρώου Αρρένων, Δημοτολογίου, εκλογικών και στρατολογικών πινάκων.
 5. Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
 6. Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.
 7. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
 8. Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
 9. Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του Κέντρου Κοινότητας κ.λπ.
 10. Την εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων με ΑμΕΑ.
 11. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών Ενοτήτων Ακράτας και Αιγείρας και συγκεκριμένα:

 1. Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
 2. Στη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
 3. Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων.
 4. Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
 5. Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τις Δημοτικές ενότητες

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Την εποπτεία και ευθύνη των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου.
 2. Την ευθύνη της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
 4. Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου Αιγιαλείας καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
 5. Τον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, καθώς και τον έλεγχο των Οικονομικών Εκθέσεων και Καταστάσεων του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 6. Τη μέριμνά για την περιστολή των δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδα-φικής περιφέρειας του Δήμου Αιγιαλείας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 2. Τη διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του δημότη.
 3. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων.
 4. Την ευθύνη της οργάνωσης - προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης του τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του κ. Δημάρχου όσο και της Αντιδημάρχου κας Βασιλικής Ψυχράμη Σταυροπούλου.

     
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ         

 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Την τήρηση αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας.