ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ

ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Πηγή: Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί θεμελιώδη θεσμό για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας, ο οποίος συμπορεύθηκε μαζί της, σχεδόν από τη σύσταση του πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, έως τις μέρες μας. Με τον ν. 1065/1980 (ΦΕΚ 168 Α΄), ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά τον πρώτο ολοκληρωμένο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, τις τρεις κωδικοποιήσεις που ακολούθησαν, καθώς και μια πληθώρα νομοθετημάτων, τα οποία είχαν άλλοτε συστηματικό και άλλοτε αποσπασματικό χαρακτήρα, διαμορφώθηκε σταδιακά ένα θεσμικό πλαίσιο που για αρκετά χρόνια καθόριζε την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων και των Κοινοτήτων.
Η ανάγκη σύνταξης Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ως ενιαίου κειμένου, αλλά κυρίως για τον εκσυγχρονισμό του πλέγματος των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων, οδήγησε στον Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) με το οποίο εκτός των άλλων επιχειρήθηκε μια θεματική κατανομή των αρμοδιοτήτων στους εξής τομείς:
• Ανάπτυξης
• Περιβάλλοντος
• Ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των Οικισμών
• Απασχόλησης
• Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
• Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
• Πολιτικής Προστασίας.

Επιχειρησιακά Σχέδια των Δήμων
Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) θεσπίστηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α και με τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») στο άρθρο 266 ορίζεται ότι για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο Προϋπολογισμό.
Η θεσμική υποχρέωση σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποσκοπεί στην εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις τόσο το ανθρώπινο δυναμικό τους, όσο και το σύνολο, ει δυνατόν, της τοπικής κοινωνίας μέσα από την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (αρθ. 76 του Ν. 3852/2010).

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου, καθώς:
• Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.
• Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο όραμα και στη βούληση των Δημοτικών Αρχών πρέπει να καταγράφεται σαφώς η επιδίωξη για ίσες ευκαιρίες και η ισότητα για όλες και όλους.
• Κατά τη διαδικασία σύνταξής του πρέπει να συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και ομάδες πολιτών.
• Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.
• Το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών και να είναι ευρύτερα γνωστό στην τοπική κοινωνία, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

1. Με την υπ΄ αριθμ. 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β/2970/4-11-2014) απόφαση του, ο Υπουργός Εσωτερικών, σε εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/7-6-2010, Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 10 κα’ του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α’ 138/9-8-2010) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013) καθορίστηκε το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ για την δημοτική περίοδο 2014-2019.
2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης συνέταξε το επιχειρησιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
3. Από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης συντάχθηκε και μοιράστηκε στις Διευθύνσεις και στα ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ του Δήμου προς συμπλήρωση, ερωτηματολόγιο με το οποίο τους ζητούνταν να καταγράψουν την υφιστάμενη κατάσταση των υπηρεσιών τους, τις ελλείψεις, τις προτάσεις τους και όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούσαν την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών τους καθώς και το προγραμματιζόμενο για την επόμενη περίοδο πρόγραμμα δράσης τους, κοστολογημένο και συσχετισμένο με τους άξονες που αυτό υπηρετεί.
4. Αντίστοιχα ερωτηματολόγια συντάχθηκαν και προωθήθηκαν με κάθε πρόσφορο τρόπο (ιστοσελίδα του Δήμου, αποστολή σε φορείς κλπ), προς συμπλήρωση σε μαζικούς και κοινωνικούς φορείς και σε όσους, ατομικά ή συλλογικά, τυχόν ήθελαν να συμμετάσχουν στην διαδικασία αυτή του Δήμου μας.
5. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου, προσκλήθηκαν όμοροι Δήμοι, και η ΠΔΕ, προκειμένου να συζητηθούν έργα, δράσεις και παρεμβάσεις Διαδημοτικού και Υπερτοπικού χαρακτήρα.
6. Από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης καταρτίσθηκε, παρουσιάστηκε και παραδόθηκε ως σχέδιο στην Εκτελεστική Επιτροπή, το Τεύχος Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Στο τεύχος αυτό, που αποτελείται από τρία μέρη, έγινε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο, τόσο ως εδαφικής και διοικητικής περιφέρειας, όσο και ως νομικής οντότητας καθώς και, η στρατηγική του Δήμου για την περίοδο 2015-2019 και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες που την συνοδεύουν.
7. Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ 8/2015 ενέκρινε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού και το εισήγαγε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εγκρίθηκαν οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Γενικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. 522/2015 απόφασή του.
8. Το εγκεκριμένο πλέον Τεύχος Στρατηγικού Σχεδιασμού με το σχετικό ενημερωτικό υλικό για τη διαδικασία κατάρτισης του και το ερωτηματολόγιο προτεινομένων δράσεων, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.
9. Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στις 25-09-2015, όπου παρουσιάσθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο, και γνωστοποιήθηκε ότι μέχρι τη ψήφιση του τελικού Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2015 – 2019 είναι η δυνατή η υποβολή προτάσεων και έγινε συζήτηση επί αυτών.
10. Το Τεύχος Στρατηγικού Σχεδιασμού γνωστοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου από τις οποίες και ζητήθηκε η υποβολή προτάσεων. Ιδιαίτερο έγγραφο στάλθηκε αντίστοιχα και σε όλους τους αντιδημάρχους.
11. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης και έγκρισης του Τεύχους Στρατηγικού Σχεδιασμού και σύμφωνα, τόσο με την προαναφερθείσα διαδικασία όσο και με τον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων της ΕΕΤΑΑ, καταρτίσθηκε το Τεύχος Επιχειρησιακού και Οικονομικού Σχεδιασμού, η δομή του οποίου, έχει την ακόλουθη μορφή:
• Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, όπου περιλαμβάνεται το Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Παράλληλα προκύπτουν η παρουσίαση, η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των επιμέρους δράσεων καθώς και η οριστικοποίηση των έργων / προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
• Οικονομικός Προγραμματισμός, όπου γίνεται εκτίμηση των δυνητικών πηγών χρηματοδότησης για την περίοδο 2015-2019.
• Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου σύμφωνα με τη νομοθεσία καθορίζονται ενδεικτικοί δείκτες αποτελέσματος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων και δείκτες υλοποίησης ή εκροών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος.
12. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της Β Φάσης υπήρχε ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για το προσχέδιο Επιχειρησιακού και Οικονομικού Προγραμματισμού και πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων.
13. Το Τεύχος Επιχειρησιακού και Οικονομικού Προγραμματισμού , αφού συζητήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή απεστάλη με δική της εισήγηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση-ψήφιση.
14. Μετά την ψήφιση του Επιχειρησιακού και Οικονομικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο το σύνολο της εργασίας Α΄ και Β΄ φάσης, δηλαδή:
• Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός
• Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός με τον Οικονομικό Προγραμματισμό και
• Οι Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
αποτελούν πλέον το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας περιόδου 2015-2019.
Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α΄ Φάση Ε.Π./όπως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.) και ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός με τον Οικονομικό Προγραμματισμό και τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος (Β΄ Φάση Ε.Π./ όπως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.).