Απόφαση 471 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (02/10/2019)