Απόφαση 528 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (25/11/2019)