Δελτία Τύπου - Κτηνοτροφία

10.04.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

Το ΥΠΑΑΤ με την υπ' αρίθ. πρωτ. 438/98870/08.04.2020 Εγκύκλιο, ανακοίνωσε την διαδικασία Τροποποίησης - Μεταβίβασης Πράξης της Δράσης 10.01.09 ''Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων'' του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020''.

09.04.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ  με το υπ' αριθ. πρωτ. 618/72071/05.04.19 ανακοίνωσε την 2η Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.9 ''Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων'' του ΠΑΑ 2014-2020''.

20.07.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 2334/101902/18.07.2018 έγγραφο ανακοίνωσε την τροποποίηση και ανάκληση ενταγμένων πράξεων της υπ' αριθ. πρωτ. 1453/59595/31.05.2017 Απόφασης ένταξης πράξεων στο Μέτρο 11''Βιολογικές καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν:

 

02.07.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων καλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.9 ''Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων'' του μέτρου 10 ''Γεωργοπεριβαλλοντικά & κλιματικά μέτρα'' του ΠΑΑ 2014-2020.

30.05.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

    Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η αριθ. 915/69142/15.05.2018 ΥΑ (ΦΕΚ 1812 Β'/21.05.2018), ''Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης'' (ΑΔΑ: 6ΙΚΒ4653ΠΓ-Τ6Δ)

11.01.2018

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε την τροποποίηση της υπ' αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β' 2848) ''Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συκγρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης''.

 Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017καταβάλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

28.11.2017

    Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν σε ηλεκτρονική μορφή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 558/39122 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Τ.Β΄20.04.2017), οι κυρωμένες καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2017.

13.11.2017

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤ. ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

06.11.2017

   Το Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε τα 'Προγράμματα Μελισσοκομίας έτους 2018' για συμμετοχή στις δράσεις 'Αντικατάσταση Κυψελών' και 'Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας'

26.04.2017

   Σύμφωνα με την απόφαση του Προϊστάμενου της ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαϊας γίνεται τροποποίηση των μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών στη Ζώνη Επιβολής Περιορισμών της ΠΕ Αχαϊας με ταυτόχρονη κατάργηση της υπ' αριθ. 248858/13321/28.09.2016 (ΑΔΑ ΩΣ3Α7Λ6-9ΥΝ) απόφασης του Προέδρου της ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαϊας.

24.03.2017

   Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίστηκε η 1η τροποποίηση της υπ'αριθ. 87/10406/ 30.01.2017 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 ΔΡΑΣΗ 10.2.1 «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

20.03.2017

   Στις 16/3/2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  η υπ. αριθμ. 410/28408 ΚΥΑ των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών  και Οικονομικών, η οποία αφορά τη χρήση της βοσκής σε δημόσιες και δημοτικές βοσκήσιμες γαίες, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

27.07.2016

 

   Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι επιβεβαιώθηκε κρούσμα οζώδους δερματίτιδας σε εκτροφή βοοειδών στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και συγκεκριμένα στην ορεινή Αιγιαλεία.

09.03.2016

   Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καλεί τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν μαζικά το πρόγραμμα του μελιταίου πυρετού στα αιγοπρόβατά τους.

07.03.2016

   Στα πλαίσια της εφαρμογής των δράσεων 3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους μελισσοκόμους

09.02.2016

   Διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου κατάρτισης προσωπικού μεταφορέων (οδηγών και συνοδηγών) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

18.01.2016

   Ανάρτηση καταστάσεων δικαιούχων με ή χωρίς κυρώσεις, επιλαχόντων και απορριπτόμενων Υποβολή ενστάσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων