Νέα για την Γεωργική Παραγωγή

24.07.2020

ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 << Γεωργοπεριβαλλοντικά και
κλιματικά μέτρα >> του Π.Α.Α.2014-2020.
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ΄αριθμ 3645/13-7-2020(ΑΔΑ:ΨΞΙΥ4653ΠΓ-ΟΥΒ) 3η
Πρόσκληση της δράσης 10.1.08 << Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)>> του Μέτρου 10 << Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά

13.02.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 - 2020 του ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 748/12.02.2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 (Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών) σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 13184/29.11.2017 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί από τις υπ' αριθ. πρωτ. 6179/16.07.2018 (Β΄2983) και 7164/31.10.2019 (Β΄4049) αποφάσεις ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι την 02.04.2020

27.12.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 με το υπ' αριθ. πρωτ. 8487/23.12.2019 έγγραφό της καλεί τους δικαιούχους του Μέτρου 9 για την υποβολή αίτησης πληρωμής σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 13184/29.11.2017 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί απο τις υπ΄αριθ. 6179/16.07.2018 (Β΄2983) και 7164/31.10.2019 (Β΄4049) αποφάσεις.

19.11.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

   Σχετικά με την αγροτική άδεια στρατευόμενου, ο ίδιος ή οι γονείς του (με εξουσιοδότηση), θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας / Δημοτικές Ενότητες προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση απο τη Δ/νση Πρ/μού, Οργ., Πλ/κής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας προσκομίζοντας συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

30.07.2019

   Κατά της άνω αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 12/09/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια.

 

01.07.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το υπ' αριθ. πρωτ. 4511/24.06.2019 έγγραφο αποφάσισε την 5η Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 592/23.01.2019 Απόφασης ''1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο υπόμετρο 6.3 ''Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμετελλεύσεων'' του ΠΑΑ 2014-2020.

17.05.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αρίθ. πρωτ. 1502/108041/15.05.2019 έγγραφό του, ανακοίνωσε την εγκύκλιο διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020.

11.04.2019

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 1156/77424/11.04.2019 έγγραφό του ανακοίνωσε την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. πρωτ. 500/24791/15.02.2018 Εγκυκλίου για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014 -2020.

29.03.2019

 ''Ανακοίνωση αίτησης καταχώρισης της ονομασίας ''ΚΛΑΡΙΣΙΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ'' στο μητρώο των ΠΟΠ - ΠΓΕ - ΕΠΙΠ''

   Κατά της αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 29/05/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια.

 

25.02.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 551/33033/18.02.2019 έγγραφό του ανακοίνωσε την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 4075.182059.2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020'' .

01.02.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

Το ΥΠΑΑΤ με την υπ΄αριθ.  67/4037/ΦΕΚ Β΄89/24.01.2019  Απόφασή του, ανακοίνωσε την τροποποίηση της υπ΄αριθ. 3005/107013/31.07.2018 Υπουργικής Απόφασης ''Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023 (ΦΕΚ΄3250)

31.01.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 1023/15830/25.01.2019 έγγραφο ενημερώνει σχετικά με την Αποστολή Σχεδίου Δράσης για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa.

16.01.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την υπ' αριθ. πρωτ. 160/09.01.2019 απόφαση (ΦΕΚ 18/Β/2019) ανακοίνωσε τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής  του Υπομέτρου 6.3 ''Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων'' του ΠΑΑ 2014-2020.

 

20.11.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το υπ' αριθ. πρωτ. 10210/19.11.2018 έγγραφο αποφάσισε την 3η Τροποποίηση της υπ΄αριθ. πρωτ. 4267/24.05.2018 Απόφασης 1η Πρόσκληση για την  υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων:

16.11.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το υπ΄αριθ. πρωτ. 9901/07.11.2018 έγγραφο αποφάσισε την 3η Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 ''Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης'' & ''4.1.3 ''Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

07.11.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

   Η ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαϊας με το υπ' αριθ. πρωτ. 33333/17611/31.10.2018 έγγραφό της, ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ΚΑΙ 2018/274 της Επιτροπής οι υπόχρεοι σε ''Δήλωση Παραγωγής'' ή και ''Δήλωση Επεξεργασίας-Εμπορίας'' αμπελοοινικών προϊόντων για την εν λόγω περίοδο και στο εξής θα υποβάλλουν τις δηλώσεις μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ:

05.11.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 3385/149227/31.10.2018 έγγραφό του  ανακοίνωσε την Εγκύκλιο Ανακλήσεων Ένταξης Πράξης - Αιτημάτων Τροποποίησης Πράξης - Μεταβιβάσεων, για το πρώτο έτος εφαρμογής 2018-2019 του Μέτρου 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2

11.10.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το υπ' αριθ. πρωτ. 8825/10.10.2018  έγγραφο, αποφάσισε την 2η τροποποίηση της υπ' αριθ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Μέτρου 16 ''Συνεργασία''

30.08.2018

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε την 6η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 1751/46643/15.04.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 στη Δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

   Η καταληκτική ημεροχρονολογία υποβολής των αιτημάτων τελικής πληρωμής αρμοδίως είναι η 28η/09/2018.

24.08.2018

   Το Δασαρχείο Αιγίου με το υπ' αριθ. πρωτ. 173665/16.08.2018 έγγραφο, ανακοίνωσε  Δασική Αστυνομική Διάταξη προστασίας αρωματικών φυτών, φαρμακευτικών φυτών, καρπών, κλώνων θάμνων, ποών.

24.08.2018

   Το Δασαρχείο Αιγίου με το υπ' αριθ. πρωτ. 173740/16.08.2018 έγγραφο, ανακοίνωσε Απαγορευτική Ρυθμιστική Διάταξη θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019, από 20 Αυγούστου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.

03.08.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το υπ' αριθ. πρωτ. 6735/01.08.2018 έγγραφο, ανακοίνωσε την 1η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 3310/23.04.2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στη δράση 4.3.1 ''Υποδομές εγγείων βελτιώσεων'' η οποία αφορά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων μέχρι τις 31.10.2018.

02.08.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το υπ' αριθ. πρωτ. 6778/02.08.2018 έγγραφο, αποφάσισε την 1η Τροποποίηση της υπ’αριθ. πρωτ.  4267/24.05.2018 Απόφασης ''1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης’’.

01.08.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 6314/19.07.2018 έγγραφό του, ανακοίνωσε διευκρινήσεις σχετικά με με τα κριτήρια επιλογής 1 & 3 του Μέτρου 9 (Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών) του ΠΑΑ, τον στόχο iv της ομάδας Β της ΥΑ 13184/29.11.2017

01.08.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με το υπ' αριθ. πρωτ. 6179/16.07.2018 έγγραφο αποφάσισε την 1η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ.13184/29.11.2017 Απόφασης ''Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 ''Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών'' του ΠΑΑ 2014-2020'' (ΦΕΚ Β΄2983/24.07.18)

20.07.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 2334/101902/18.07.2018 έγγραφο ανακοίνωσε την τροποποίηση και ανάκληση ενταγμένων πράξεων της υπ' αριθ. πρωτ. 1453/59595/31.05.2017 Απόφασης ένταξης πράξεων στο Μέτρο 11''Βιολογικές καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν:

 

19.07.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 6166/16.07.2018 έγγραφό του ανακοίνωσε διευκρινίσεις σε ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1. και 4.1.3. του ΠΑΑ 2014-2020.

02.07.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Με βάση την υπ' αριθ. πρωτ. 5365/26.06.2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, παρατείνεται η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων αποπληρωμής και ολοκλήρωσης Σχεδίων Βελτίωσης και Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του Μέτρου 121 έως τις 03/09/2018.

02.07.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε την 5η Τροποποίηση της υπ'αριθ. πρωτ.1751/46643/15.04.16 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 στη Δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η καταληκτική ημεροχρονολογία υποβολής των αιτημάτων τελικής πληρωμής αρμοδίως είναι η 31η/08/2018.

27.06.2018

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

      Το ΥΠΑΑΤ  με το υπ' αριθ. πρωτ. 5405/26.06.2018 εγγραφό του ανακοίνωσε διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής έντυπης μορφής της αίτησης στήριξης προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 13849/14.12.2017 Πρόσλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

01.06.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

     Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι τροποποιήθηκε εκ νέου η με αριθμ. 539/27369/20-02-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 6Ω3Ω4653ΠΓ-ΣΞΩ ), ως προς τον Πίνακα Κατανομής των διαθέσιμων πόρων ανά Περιφέρεια

14.05.2018

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Σας ενημερώνουμε για μια νέα, δωρεάν, πρωτοποριακή πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης για θέματα και τεχνολογίες αιχμής γύρω από την αγροτική παραγωγή:

1. Βιολογική Γεωργία,

2. Βιο-οικονομία,

3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία,

4. Συστήματα Ακριβείας στη Γεωργία,

5. Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων,

03.04.2018

   Σας ενημερώνουμε για την υπ’ αριθ. πρωτ. 2639/27.03.2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί τροποποίησης της ΥΑ 13158/28.11.2017 (ΦΕΚ 4302 Β’) του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020’’.

15.03.2018

Ανακοινώθηκε το υπ'αριθ. πρωτ. 2125/30340/02.03.2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ: 6ΒΩΝ4653ΠΓ-ΓΘ1) περί ενημέρωσης του κοινού , των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δηλητηριάσεις μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του Κέντρου Δηλητηριάσεων:

0317.syzefxis.gov.gr/?page id=75

21.02.2018

   Το ΥΠΑΑΤ δημοσίευσε σε Φεκ (507 Τ.Β/16.02.2016) την τελική κατάταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2017-2018.

16.02.2018
 

   Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλούν  σε ημερίδα με θέμα ''Δεξιότητες για τους Γεωργούς του Μέλλοντος'' η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:30 - 14:30 στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου.

04.01.2018

    Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ανακοίνωσε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

09.10.2017

   Η Αντιδημαρχία Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ "Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία" του Δήμου Αιγιαλείας, την Αντιδημαρχία Ανατολικής Αιγιαλείας και την ΤΚ Πλατάνου, διοργανώνει τη ‘2η Περιβαλλοντική και Αθλητική Συνάντηση στη Λίμνη Τσιβλού’ της ΔΕ Ακράτας, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017.

12.09.2017

  Το Κέντρο Δήμητρα: Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Πατρών (Π.Γ.Σ. Πατρών) ανακοίνωσε ότι έχουν υλοποιηθεί ήδη εννέα (9) προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών, διάρκειας 150 ωρών το καθένα, το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2017 έως Αύγουστο 2017 και θα υλοποιηθούν άλλα επτά (7) προγράμματα κατάρτισης το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2017 έως Νοέμβριο 2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

31.08.2017

   Σύμφωνα με την Υ.Α. 1224/37627/29-03-2016 (ΦΕΚ 953/Β/2016), δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να αποκτήσουν πολλαπλασιαστικό υλικό από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν  με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας.

Ενημερωτική αφίσα

 

 

11.08.2017

   Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 8670/83089/1-8-2017 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: ‘’Τροποποίηση της με αριθ. 9497/104760/20.8.2014 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β’ 2310), σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων‘’ (ΦΕΚ Β΄2724) η οποία έχει δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ‘’Διαύγεια’’ με ΑΔΑ 6Ε9Α4653ΠΓ-2Γ9. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ολοκληρώνεται και τίθεται σε εφαρμογή την 18η Σεπτεμβρίου 2017.

31.07.2017

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και των φακέλων υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.1. 'Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊ'όντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του ΠΑΑ 2014-2020 απο τη 18η Αυγούστου μέχρι και την 2α Οκτωβρίου 2017.

28.07.2017

   Με βάση την 3285/79437/21.07.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα  του ΥΠΑΑΤ οι μεταποιητικές επιχειρήσεις κορινθιακής σταφίδας, οι οποίες προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τηρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης καλλιέργειας σταφίδας για την περίοδο μεταποίησης έτους 2017 αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

24.07.2017

   Η ΔΑΟΚ Π.Ε. Αχα'ί'ας ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου τον πρώτο γενικό δολωματικό ψεκασμό Δακοκτονίας για το 2017, την Τετάρτη 26/07/2017. Παρακαλούνται  οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοικτά τα κτήματά τους ,αν είναι δυνατόν να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και να αναφέρουν στην ΔΑΟΚ οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντιληψή τους.

19.06.2017

   Το Κέντρο ΕΛΓΟ-Δήμητρα ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Πατρών, το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2017 έως Οκτώβριο2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

15.06.2017

   Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι οι ενταγμένοι δικαιούχοι στο Μέτρο 11 «βιολογικές καλλιέργειες», εφόσον το επιθυμούν, δύναται να προβούν σε ανάκληση ή σε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 2848/145689 /28.12.2016 Απόφασης (ΦΕΚ Β 4310) και για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου 11 (έτους αιτήσεων πληρωμής 2017)

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiaty...

14.06.2017

   Ο  Γενικός Γραμματέας  Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων αποφασίζει με την υπ άριθμ. πρωτ. 1453/59595/31.05.2017 (ΑΔΑ: 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ) πράξη του την ένταξη των δικαιούχων στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

28.04.2017

   Δημοσιεύτηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1. "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων". Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του υπομέτρου 4.2. να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020", υπόμετρο 4.2. "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" του ΠΑΑ 2014-2020 και δράση 4.2.1.

30.03.2017

   Αυτή την εποχή, που οι περισσότερες καλλιέργειες είναι σε περίοδο ανθοφορίας, τίθεται θέμα εφαρμογής ορθών πρακτικών για την προστασία των μελισσών κατά τη διάρκεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα.

24.03.2017

   Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαικής Επιτροπής για το 2017, η Επιτροπή έχει προβεί σε ευρεία διαβούλευση (https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_el) για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της πολιτικής αυτής στις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

17.03.2017

   Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου - Δ. Ελλάδος - Ιονίου του ΟΠΕΚΕΠΕ σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει με θέμα την 'Σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης - Δήλωσης ΟΣΔΕ 2017' τη Δευτέρα 20/03/2017, ώρα 10:00-14:00, στην Αγορά Αργύρη, Αγίου Ανδρέου 12 στην Πάτρα.

07.03.2017

   Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίστηκε η 3η τροποποίηση της υπ'αριθ.

31.01.2017

   Στις 27/01/2017αναρτήθηκε ο θεωρημένος δασικός χάρτης, 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ, του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας,των Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.

22.09.2016

  Εν αναμονή της προκήρυξης του προγράμματος νέων γεωργών 2016, οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών που δεν έχουν ακόμα υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016, θα μπορούν να προσέλθουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως τις 05.10.2016, προκειμένου να την υποβάλλουν.

31.08.2016

   Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Αιγιάλειας και των Δημοτικών Ενοτήτων, οι καταστάσεις των Δικαιούχων και Απορριπτόμενων παραγωγών του Μέτρου 211 - 212 'Εξισωτική Αποζημίωση 2015' προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί. Οι απορριπτόμενοι παραγωγοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2016 στον ΟΠΕΚΕΠΕ Π.Δ. Πελοποννήσου - Δ. Ελλάδας - Ιονίου (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο

13.07.2016

   Γίνεται γνωστό ότι από Δευτέρα 11.07.2016 αρχίζει ο πρώτος γενικός ψεκασμός δακοκτονίας 2016 σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες των Δήμων Πατρέων και Αιγιάλειας. Παρακαλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοικτά τα ελαιοκτήματα τους, αν είναι δυνατόν να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και να αναφέρουν στην Υπηρεσία μας οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.

 

13.07.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ανακοινώνει ότι: Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί με αμπελοτεμάχια ποικιλίας Κορινθιακής σταφίδας που προοριζόταν για ξηρή σταφίδα με κωδικό 32510 μπορούν να τη μετατρέψουν σε οινοποιήσιμη για παραγωγή οίνων προς εμπορία με τον κωδικό 12190 εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• Τα αμπελοτεμάχια να βρίσκονται στην πρώην Επαρχία Πατρών

01.06.2016

   Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 (18:30 έως 21:00) θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» (Παλαιό Νοσοκομείο), η εκδήλωση- ημερίδα με θέμα «Επανασχεδιάζοντας την αγροτική πολιτική», αφιερωμένη σ' ένα από τα πιο ουσιώδη κομμάτια της Αιγιάλειας, την αγροτική παραγωγή και τον αγροτοδιατροφικό τομέα.

25.05.2016

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην ενημερωτική συνάντηση: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Υπομέτρου 6.1 ‘Εκκίνηση επιχείρησης από Νέους Γεωργούς’

13.05.2016

   Εκδόθηκε η Προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1 ‘Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

19.04.2016

   Οι περιοχές - Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αιγιάλειας που κηρύσσονται ακριδόπληκτες σύμφωνα με την υπ' αριθ. 94329/5045/11.04.2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαίας είναι:

1. όλες οι Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες του πρώην Δήμου Αιγείρας

2. οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Ακράτας, Αγ. Βαρβάρας, Ζαρούχλας, Περιστέρας , Μεσορρούγι , Αμπέλου, Βαλιμής, Βουτσίμου, Καλαμιάς, Ποροβίτσας, Παραλ. Πλατάνου και Πλατάνου του πρώην Δήμου Ακράτας.

18.01.2016

   Ανάρτηση καταστάσεων δικαιούχων με ή χωρίς κυρώσεις, επιλαχόντων και απορριπτόμενων - Υποβολή ενστάσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων

08.01.2016

   Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αγροτικών Προϊόντων και Μελιού για το 2016 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας