ΝΠΔΔ

Ν.Π.Δ.Δ. "Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία"

 

Πρόεδρος: Παπαγιαννακόπουλος Περικλής, δημοτικός σύμβουλος.

Αντιπρόεδρος: Καρανικόλας Ιωάννης, δημότης.