ΔΗΚΕΠΑ

Πρόεδρος: Παπαχριστοπούλου Μαρία, δημοτική σύμβουλος.

Αντιπρόεδρος: Βασιλακοπούλου Διαμάντω, δημοτική σύμβουλος