Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(24/10/2017)