Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(16/07/2019)