Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση 17_07_2018