Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε ΈΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση(14/02/2019)