Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(18/04/2019)