Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(29/10/2019)