Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(02/12/2015)