Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(09/12/2015)